Garantivillkor för utombordare

Utombordare.shop | NIS Nautic Internet Shop GmbH

 

 

1. Garantivillkor


Våra utombordare omfattas av en återförsäljargaranti. Denna gäller i två år från inköpsdatumet (fakturadatum). Om material- eller tillverkningsfel skulle uppstå under denna period beviljar vi, Utombordare-shop (NIS Nautic Internet Shop GmbH) följande tjänster inom ramen för vår garanti:

Utbyte av de defekta komponenterna eller reparation av utombordsmotorn. 

Om du har ett garantiärende, vänligen kontakta:

NIS Nautic Internet Shop GmbH
Utombordare.shop
Rathausstraße 4
200 95 Hamburg
Tyskland


Vänligen kontakta oss i förväg via e-post: info@utombordare.shop eller per telefon 040 682 03 88 (öppet vardagar klockan 09:00-12:00 & 13:00-16:00).

Det är tidpunkten för mottagandet av skadeanmälan till vårt företag och inte skadetidpunkten som utgör grunden för att göra anspråk på garantiservice. 

I den mån ett garantianspråk erkänns leder detta inte till en förlängning av den ovan nämnda garantitiden på 2 år.

 

2. Förutsättningar för att utnyttja garantin. 


Följande krav måste vara uppfyllda för att kunna göra anspråk på garantin:


1) Utombordsmotorn måste bestå av originalprodukter från tillverkaren.


2) Viktiga dokument, såsom en kopia av inköpskvittot och garantikortet samt en detaljerad beskrivning av skadan, måste finnas tillgängliga när man gör anspråk på/anmäler garantin. 


3) Garantiregistreringen måste vara aktiv vid tidpunkten för anmälan av skadan. Registreringen görs genom att skicka det ifyllda garantiformuläret till oss (per post eller e-post), med angivande av utombordsmotorns serienummer, och måste göras inom två veckor efter köpet. Du får garantiblanketten (som pdf) via e-post efter beställning.


4) Utombordsmotorn måste bevisligen ha underhållits enligt beskrivningen i bruksanvisningen och använts i enlighet med anvisningarna.


5) Den del som ska bytas ut måste antingen vara en del av originalutrustningen eller en originalreservdel.


6) Utombordsmotorn har hållits ren och fri från starka kemikalier med rimlig omsorg enligt rengörings- och underhållsinstruktionerna i bruksanvisningen.


7) Inga tekniska ändringar har gjorts på utombordsmotorn. Utombordsmotorn har inte använts med andra bränslen och smörjmedel än de som rekommenderas.


8) Vid leverans/transport till oss måste avsändaren se till att utombordsmotorn är tillräckligt och säkert förpackad.


Om ett enskilt eller fler av ovanstående villkor (punkterna 1 - 8) uppfylls kommer detta att leda till att garantin helt eller delvis upphör att gälla enligt Utombordare.shop | NIS Nautic Internet Shop GmbH:s eget godtycke.

 

3. Territoriellt och personligt tillämpningsområde 


Garantins territoriella räckvidd omfattar länderna i Europeiska unionen (EU) och Schweiz.

Garantin beviljas uteslutande till förstagångsköpare som har köpt utombordsmotorn från vårt företag som konsumenter. En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras varken till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.


4. Ingen återbetalning av transport-, kring- eller följdkostnader/ingen fordran på ersättningsprodukt


Den garanti som vi beviljar omfattar inte någon ersättning för transport-, kring- eller följdkostnader, till exempel för förflyttning med kran, övergivande, bogsering, transport och lagring. Detsamma gäller telefon- eller hyresavgifter av något slag samt ersättning för olägenhet eller förlust av tid eller inkomst eller andra följdskador. 

Köparen ska stå för alla transportkostnader samt alla andra kostnader som uppstår i samband med transporten. Dessa kostnader ska betalas i förväg. Transport till Utombordare.shop | NIS Nautic Internet Shop GmbH får endast ske efter samråd och till en av oss angiven adress som inte är identisk med den address som anges ovan.

Det finns ingen rätt till en ersättningsprodukt under reparations- eller utbytesperioden.


5. Rättslig garanti


Viktig anmärkning: Denna garanti begränsar inte dina lagstadgade rättigheter i händelse av defekter och du kan utnyttja dem kostnadsfritt. Eventuella befintliga lagstadgade garantirättigheter mot oss påverkas inte av detta garantilöfte. Detta garantilöfte kränker därför inte dina lagstadgade rättigheter, utan utökar snarare din rättsliga ställning. 

Om den köpta varan är defekt kan du alltid kontakta oss inom ramen för den lagstadgade garantin, oavsett om det finns ett garantiärende eller om garantin åberopas.