Allmänna villkor

1. ALLMÄNT


(1) Utombordare.shop är en tjänst som representeras av NIS Nautic Internet Shop GmbH, Rathausstr. 4, 20095 Hamburg, Tyskland. VAT ID DE312011805. E-post: info@utombordare.shop (nedan kallad Utombordare.shop). Tax number: 48/731/05521


(2) Alla affärsrelationer som uppstår utombord och dess kunder sker på grundval av följande allmänna villkor (AGB) i den version som gäller vid beställningstillfället, såvida inte individuella avtalsöverenskommelser har ingåtts. Enskilda avtal har företräde framför dessa allmänna villkor.


(3) Kund i den mening som avses i dessa villkor är i princip både konsument i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen (BGB) och företagare i den mening som avses i § 14 i den tyska civillagen (BGB). Användningen av termen "kund" är könsneutral.

 

2. ANBUD, INGÅENDE AV AVTAL, FORMULÄR

 

(1) Presentationerna av produkterna i webbutiken ska förstås som icke-bindande erbjudanden från Utombordare.shop. Genom att klicka på knappen "Skicka beställning" förklarar och överför kunden ett bindande avtalserbjudande om köp av de varor som finns i kundvagnen. Kunden får en bekräftelse via e-post på att Utombordare.shop har mottagit beställningen och kommer att kontrollera den. Erbjudandet accepteras av Utombordare.shop genom ett bekräftelsebrev i textform eller genom leverans av varorna.


(2) Vid elektroniska affärstransaktioner eller vid distansavtal, dvs. avtal som ingås mellan en företagare och en konsument som uteslutande använder sig av medel för distanskommunikation, Utombordare.shop accepterar kundens beställningar enligt de tillämpliga villkoren på webbplatsen. Vid skriv- eller tryckfel på webbplatsen har Utombordare.shop rätt att bestrida beställningen.


(3) Informationen i reklambroschyrer, annonser och på webbplatsen utgör inget åtagande från Utombordare.shop och kan ändras utan föregående meddelande.Utombordare.shop förbehåller sig också rätten att ändra de produkter som beskrivs i reklambroschyrer, annonser och på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.


3. PRISER, FÖRFALLODAG, BETALNINGSSÄTT

 

(1) Alla angivna priser är bruttopriser (pris inklusive moms). Dessa kostnader meddelas separat i samband med varje produktpresentation med hjälp av en kostnadsangivelse eller en länk till en allmän översikt över fraktkostnader. Vid distansförsäljning ska ett slutpris inklusive moms och frakt- och förpackningskostnader anges när beställningen görs.


(2) I och med uppdateringen av webbsidorna atUtombordare.shop blir alla tidigare priser och annan information om varor ogiltiga. Den version av prisinformationen som gäller vid tidpunkten för den bindande beställningen är avgörande i varje enskilt fall.


(3) Slutpriset ska betalas omedelbart utan avdrag netto kontant vid beställningen. Betalning ska ske i förskott, kontant vid leverans, omedelbar banköverföring, PayPal, direktdebitering, kreditkort eller faktura. För andra betalningsmetoder, vänligen kontakta Utombordare.shop. Checkar och växlar accepteras inte.


(4) Betalningar är endast avtalsenliga om beloppet betalas kontant eller krediteras ett av kontona hosUtombordare.shop utan förbehåll före utgången av den relevanta betalningsfristen. I enlighet med § 367 BGB (tysk civillag) kommer betalningar från kunden först att krediteras kostnaderna, sedan räntan och slutligen huvudfordran.


(5) Kunden har endast rätt till kvittning om hans motfordran är obestridd eller har fastställts rättsligt. Kunden har endast rätt att utöva en retentionsrätt i den mån hans motkrav grundar sig på samma avtalsförhållande.


4. LEVERANS

 

(1) Leverans ska ske genom sändning fritt lager till den adress som kunden meddelat.


(2) Krig, strejker, lockout, brist på råvaror eller energi, drifts- eller trafikstörningar, naturkatastrofer och alla andra fall av force majeure som förhindrar, försenar eller gör det oekonomiskt att tillverka eller sända varorna utan att Utombordare.shop kan lastas för det, befriar Utombordare.shop från sin leveransskyldighet under den tid och i den utsträckning som störningen varar. Om avbrottet överstiger en period på två månader har båda parter rätt att häva avtalet. Kundens lagstadgade ångerrätt som fastställts vid en tidigare tidpunkt påverkas inte. Om leveranskällorna för varorna helt eller delvis upphör är Utombordare.shop inte skyldig att skaffa leveranser från andra leverantörer i tidigare led. I detta fall har Utombordare.shop rätt att fördela den tillgängliga mängden varor med hänsyn till sina egna behov.


5. RETURER

Vänligen skicka returer uteslutande till vårt lager på följande adress:

Hamburg Internet Shops Group GmbH

Borsigstrasse 24-28

21465 Hamburg

Tyskland


6. AVBOKNINGSREGLER

 

(1) Rätt till återkallelse

Som konsument i den mening som avses i § 13 BGB (tysk civillag) kan du återkalla din avtalsdeklaration inom 14 dagar utan att ange skäl i textform (t.ex. brev, fax eller e-post) eller - om varorna levereras till dig före tidsfristen - genom att returnera varorna. Tidsfristen börjar löpa efter mottagandet av dessa instruktioner i textform, men inte före mottagarens mottagande av varorna (vid återkommande leveranser av liknande varor inte före mottagandet av den första delleveransen) och inte heller före uppfyllandet av vår informationsskyldighet i enlighet med artikel 246 § 2 i förening med § 1 mom. 1 och 2 EGBGB. Det räcker att återkallelsen eller varorna skickas i tid för att uppfylla återkallelseperioden. Återkallelsen ska skickas till följande adress:


NIS Nautic Internet Shop GmbH

Rathausstr. 4

20095 Hamburg

E-post: info@utombordare.shop


(2) Konsekvenser av återkallelse

Vid en effektiv återkallelse måste de tjänster som båda parter har mottagit återlämnas och eventuella förmåner (t.ex. ränta) måste lämnas tillbaka. Om du inte kan returnera de mottagna varorna helt eller delvis eller endast i försämrat skick måste du ersätta oss för värdeförlusten. Detta gäller inte för överlåtelse av varor om försämringen av varorna uteslutande beror på att de har inspekterats - vilket skulle ha varit möjligt för dig till exempel i en butik. Dessutom kan du undvika skyldigheten att betala ersättning för värdet av den försämring som orsakats av den avsedda användningen av varorna genom att inte använda varorna som om de vore din egendom och genom att avstå från att göra något som skulle kunna försämra deras värde.


Varor som kan skickas med paketpost returneras på egen risk. Du ska stå för kostnaderna för returfrakten om de levererade varorna motsvarar de beställda varorna och om priset på de varor som ska returneras inte överstiger ett belopp på 4 000 euro eller om du, om varorna kostar mer än så, vid tidpunkten för återkallelsen ännu inte har betalat vederlaget eller en avtalsenlig delbetalning. I annat fall är returfrakten kostnadsfri för dig.


Skyldigheter att återbetala betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. För dig börjar perioden när du skickar ditt meddelande om uppsägning eller varan. För oss börjar tidsfristen att löpa när vi tar emot meddelandet om uppsägning eller föremålet.


7. RISKÖVERFÖRING

 

(1) I den mån kunden är en konsument som agerar privat i den mening som avses i § 13 BGB övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna till kunden vid leverans av varorna.


(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna övergår till kunden, i den mån kunden är en kommersiellt verksam företagare i den mening som avses i § 14 BGB, vid leverans av varorna till det företag som utsetts att utföra transporten; i detta fall ska platsen för utförandet vara den kommersiella filialens säte hos Utombordare.shop.


(3) Risken övergår också till kunden om kunden är i dröjsmål med att ta emot leveransen.


 8. FÖRBEHÅLL OM ÄGANDERÄTT

 

(1) I den mån kunden är en privat konsument i den mening som avses i § 13 BGB (tysk civillag) övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna till kunden vid överlämnandet av varorna.


(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna övergår till kunden, i den mån kunden är en kommersiellt verksam företagare i den mening som avses i § 14 BGB, vid leverans av varorna till det företag som utsetts att utföra transporten; i detta fall ska platsen för utförandet vara den kommersiella filialens säte hos Utombordare.shop.


(3) Risken övergår också till kunden om kunden är i dröjsmål med att ta emot leveransen.


9. GARANTI/KUNDTJÄNST

 

(1) Kundens garantianspråk ska regleras av de lagstadgade bestämmelserna, i den mån inga avvikelser följer av följande bestämmelser. Se produktdokumentationen för att avgöra om det finns en tillverkargaranti utöver den lagstadgade garantin. Du kan nå vår kundtjänst för frågor och klagomål på vardagar mellan 09:00 och 18:00 på telefonnummer 040-76757154 och på vår e-postadress: info@Utombordare.shop.


(2) Skador som orsakats av olämpliga eller icke avtalsenliga åtgärder från kundens sida vid installation, anslutning, drift eller lagring berättigar inte till krav mot Utombordare.shop Olämpligheten och icke avtalsenligheten bestäms särskilt av tillverkarens specifikationer.


(3) Om kunden är en företagare och den beställda tjänsten tillhandahålls för hans kommersiella verksamhet eller frilansverksamhet som egenföretagare, upphör hans garantianspråk ett år efter mottagandet av de nya varorna. Ovanstående bestämmelser ska inte tillämpas om längre perioder föreskrivs i lag. När det gäller begagnade varor har företagaren inte rätt till några garantirättigheter.


 10. DATASKYDD

Utombordare.shop uppmärksammar kunden på att de uppgifter som registrerats i samband med att avtalet ingås kommer att samlas in, behandlas och användas av Utombordare.shop i enlighet med den federala dataskyddslagen (BDSG) och lagen om dataskydd för teletjänster (TDDSG) i syfte att uppfylla de skyldigheter som följer av köpeavtalet.


 11. SLUTBESTÄMMELSER

 

(1) Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ineffektiva, innebär detta inte att övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor blir ineffektiva. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med den relevanta lagstadgade bestämmelsen.


(2) Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller för dessa allmänna villkor och alla rättsliga förhållanden mellanallforeinboot.de och kunden, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor.


(3) Vid alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet, om kunden är en registrerad näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, ska talan väckas vid den domstol som är behörig för den kommersiella filialen av Utombordare.shop:s säte. I den mån det är juridiskt möjligt gäller detta även om kunden inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland, om kunden har flyttat sin hemvist eller vanliga vistelseort utomlands efter att avtalet har ingåtts eller om hans hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när talan väcks Utombordare.shop har också rätt att väcka talan vid kundens huvudkontor.


GTC:s status: V3.9 / 31.01.

 

 


Kompletterande allmänna villkor för delbetalningsköp med easyCredit 


1. Tillämpningsområde och allmänna användningsvillkor 


Följande kompletterande allmänna villkor (nedan kallade allmänna villkor) gäller mellan dig och handlaren för alla avtal som ingås med handlaren där ratenkauf by easyCredit (nedan kallat delbetalningsköp) används. 

I händelse av en konflikt har de kompletterande allmänna villkoren företräde framför alla andra allmänna villkor från handlaren. 

Avbetalningsköp är endast möjligt för kunder som är konsumenter enligt § 13 i den tyska civillagen (BGB) och som har fyllt 18 år. 


2. Avbetalningsköp 


Med stöd av TeamBank AG Nuremberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nuremberg (nedan kallad TeamBank AG) erbjuder handlaren dig möjligheten att betala ditt köp i delbetalningar. 

Handlaren förbehåller sig rätten att kontrollera din kreditvärdighet. För mer information, se meddelandet om dataskydd vid delbetalning i beställningsavsnittet. Om det inte är möjligt att använda avbetalningsköp på grund av otillräcklig kreditvärdighet eller om handlarens omsättningsgräns är uppnådd, förbehåller sig handlaren rätten att erbjuda dig ett alternativt betalningsalternativ. 

Avtalet om köp på avbetalning ingås mellan dig och säljaren. Med ett köp på avbetalning väljer du att betala köpeskillingen i månatliga delbetalningar. Månadsavbetalningar ska betalas under en bestämd tidsperiod, varvid den sista avbetalningen kan skilja sig från de tidigare avbetalningarna. Äganderätten till varorna förblir förbehållen tills full betalning har skett. 

De fordringar som uppstår vid användning av avbetalningsköp överlåts av näringsidkaren till TeamBank AG inom ramen för ett löpande factoringavtal. Betalningar kan endast göras till TeamBank AG med skuldbefriande verkan. 3.


3. Betalning i delbetalningar genom SEPA-autogiro 


Med mandatet för SEPA-autogiro som utfärdas i samband med delbetalningsköpet ger du TeamBank AG tillstånd att genom SEPA-autogiro ta ut de betalningar som ska göras genom delbetalningsköpet från ditt konto som anges i beställningsprocessen hos det kreditinstitut som anges där. 

TeamBank AG meddelar dig om inkassot via e-post senast en kalenderdag innan SEPA-avdraget ska betalas (förhandsanmälan/förhandsbesked). Avhämtningen kommer att ske tidigast den dag som anges i förhandsbeskedet. En senare insamling i rätt tid kan ske. 

Om en minskning av köpeskillingen sker mellan förhandsbeskedet och förfallodagen (t.ex. på grund av kreditnotor) kan det debiterade beloppet skilja sig från det belopp som anges i förhandsbeskedet. 

Du måste se till att ditt konto har tillräckligt med pengar på förfallodagen. Din bank är inte skyldig att genomföra autogirot om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto. 

Om en returdebitering görs på grund av otillräckliga medel på det löpande kontot, på grund av en obefogad invändning från kontoinnehavaren eller på grund av att det löpande kontot upphör att gälla, kommer du att vara i dröjsmål även utan en separat påminnelse, såvida inte returdebiteringarna beror på en omständighet som du inte är ansvarig för. 

De avgifter som tas ut av TeamBank AG:s bank i händelse av en returdebitering kommer att överföras till dig och måste betalas av dig. 

Om du är i dröjsmål har TeamBank AG rätt att ta ut en rimlig påminnelseavgift eller dröjsmålsränta med fem procentenheter över Europeiska centralbankens basränta för varje påminnelse. 

På grund av de höga kostnader som är förknippade med en returdebitering ber vi dig att inte invända mot SEPA-autogirering vid hävning av köpeavtalet, retur eller reklamation. I dessa fall kommer betalningen att återföras i samförstånd med handlaren genom att motsvarande belopp överförs tillbaka eller genom att en kreditnota utfärdas.NIS GmbH 

Rathausstr. 4
20095 Hamburg
E-Mail: info@utombordare.shop
Internet: www.utombordare.shop
Grundare: Trutz von Klodt och Nico Kruse